رشد بهینه گیاه به توسعه کامل ریشه و استقرار مناسب آن در خاک وابسته است. این کود علاوه بر تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه در مراحل اولیه رشد با در دسترس قرار دادن فسفر کافی به گیاه کمک می کند. میزان مصرف متوسط این کود 2.5 لیتر در هکتار یا 300 سی سی در 100 لیتر آب می باشد.  

 

عنصر   درصد حجمی
ازت   10
فسفر   40
پتاسیم   20
منیزیم   1.5
آهن EDTA 0.17
منگنز EDTA 0.085
مس EDTA 0.085
روی EDTA 0.085
بر   0.035
کبالت EDTA 0.0012
مولیبدن   0.0012