آبامکتین از گروه آورمکتین و از فراورده های میکروبی جدید با منشاء طبیعی است که بر روی طیف وسیعی از آفات و انواع نماتد های خاکزی موثر است
دوره کارنس این سم برای کاهو گلخانه ای 14 روز و برای محصولات دیگر 3 روز است .