آکتارا 25 گرانول قابل پخش در آب، حاوی 250 گرم ماده موثر تیامتوکسام در هر کیلوگرم می باشد. تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوئیدها است. آکتارا حشره کشی سیستمیک با عملکرد تماسی-گوارشی است که برای مبارزه با پسیل پسته )شیره خشک( و طیف وسیعی از آفات مکنده مورد استفاده قرار می گیرد. حشره کش آکتارا، پس از محلول پاشی در برگ نفوذ می کند و توسط آوندهای چوبی به اندامهای فوقانی منتقل می شود. آکتارا با ایجاد اختلال در سیستم عصبی و توقف تغذیه، انواع آفات مکنده را در مدت زمان کوتاهی از بین می برد. آکتارا حشره کشی است که بر تمام مراحل رشد پسیل پسته از پورگی تا حشره بالغ موثر است.

  • حشره کش سیستمیک با عملکرد تماسی و گوارشی
  • تاثیر ضربه ای جهت مبارزه با پسیل پسته (شیره خشک) و طیف وسیعی از آفات مکنده
  • کنترل تمام مراحل رشد پسیل از پورگی تا حشره بالغ
  • کنترل همزمان و قطعی سایر آفات مکنده پسته از جمله زنجره پسته، سِن و سنک
  • ایمن برای کاربر و گیاه