-فسفیت پتاسیم همراه با اسید آمینه
-تامین فسفر و پتاسیم مورد نیاز گیاه
 -تقویت مکانیسم دفاعی گیاه در برابر بیماریهای گیاهی

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.