-افزایش نقل و انتقال روی در اندامهای گیاه به واسطه حضور اسید آمینه

-روی: 7 درصد، اسید آمینه آزاد: 5 درصد، نیتروژن: 2 درصد

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.