1. حشره کش تماسی گوارشی
  2. موثر بر کرم غوزه پنبه، کرم پیـله خوار، کرم سیب، کرم میوه خوار گوجه فرنگی و طیـــف وسیـــعی از آفـــات پروانـه ای