1- قارچکش و باکتری کش سیستمیک

2- کنترل بیماری های ریشه ای و آوندی گیاهان از جمله گونه های فیتوفتورا، پی تیوم، فوزاریوم، ورتیسیلیوم و ...

3-  قابل اســتفاده به صورت محلولـــپاشی و آبیاری

4- کارایی بالا در مبارزه با بیماری های باکتریایی از جمله شانکر باکتریایی گوجه فرنـگی و ...

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.