• حاوی چهار گونه باکتری باسیلوس، مخمر ساکارومیسز و مواد محرک رشد گیاهی

  • فزایش ریشه زنی

  • پیشگیری از بیماریهای قارچی خاکزی (فوزاریوم، ورتیسلیوم، پیتیوم و...)

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.