موارد مصرف آن علیه بیماری های شانکر درختان میوه سردسیری، غربالی شدن درختان میوه و پیچیدگی برگ هلو گزارش شده است. ترکیب بردو به دلیل آزاد کردن تدریجی یون مس اثر با دوامی در محیط  داردترکیب بردو به دلیل از بین بردن باکتری‌هایی که هسته اولیه بلورهای یخ را می‌سازند، خطر سرمازدگی را نیز کم می‌کند