این سم دوام زیادی داشته و برای کنه های مقاوم به سموم فسفره در دزهای بالا به کار می رود. کنه کشی قوی بوده و طیف وسیعی از کنه ها را کنترل می کند. این کنه کش بر مراحل مختلف زندگی کنه ها موثر است. در ایران علیه کنه تارعنکبوتی چغندر قند و کنه قرمز و کنه زرد شرقی مرکبات توصیه شده است.