كالمكس امكس مايع امولسيون  22.5% كلسيم و مجموعه ای از عناصر ريز مغذی بالانس شده است که برای كليه محصولات در طی دوران باردهی به منظور بهبود كمی و كيفی ميوه، قابليت انبار داری طولانی و استحکام بافت ميوه مورد استفاده قرار می گيرد. 

 

 

عنصر   درصد حجمی
ازت   15
کلسیم   22.5
منیزیم   3
منگنز EDTA 0.15
آهن EDTA 0.075
بر   0.075
مس EDTA 0.06
روی EDTA 0.03
مولیبدن   0.0015