• کم خطر و ایمن برای کاربر و محیط زیست

  • دارای دوره تاثير طولانی

  • بی خطر برای حشرات مفید وزنبورعسل

  • بهترین گزینه برای مبارزه تلفیقی ) )IPM

چِس شته کش اختصاصی می باشد که حاوی 50 گرم ماده موثره پی متروزین در کیلوگرم می باشد. چِس حشره كش تماسی و سيستميك می باشد كه برای كنترل انواع شته در خيار، توتون وپنبه توصيه شده است. پی متروزین دارای مكانيزم تأثير متفاوتی از حشره کش های متداول می باشد. چس قدرت مكندگی شته ها را سلب كرده ودر نتیجه شته ها 2 تا 4 روز بعد از سمپاشی در اثر عدم تغذيه از بين خواهند رفت. نحوه تأثير متفاوت چِس امكان بروز مقاومت را درشته ها به حداقل ممكن می رساند. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم را در تناوب با سایر شته کش ها مصرف نمایید. 

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.