حشره کش و مگس کش تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک ویژه گاوداریها، کارخانجات، انبار، طویله ها و مراکز بهداشتی می باشد. در نقاط آلوده در ظروف مورد نظر به میزان کمی ریخته می شود. همچنین میتوان250 گرم از آن را در یک لیتر آب حل کرده و با قلم مو بر سطوح محل تجمع مگس مالید.