دلتامترین از گروه سموم پایروتیروئیدها می باشد که با مسدود کردن مسیر ورود سدیم به سلول های عصبی و اختلال در انتقال سیناپس ها در طول رشته عصبی حشرات را از بین می برد .
دوره کارنس این سم 3 روز میباشد.