دیمتوات 40% مایع امولسیون شونده
Dimethoate 40% EC

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

دیمتوات حشره کشی از گروه ارگانوفسفاتها می باشد.
دیمتوات با اثر ضربه ای سریع تا 14 روز اثر سیستمیک خود را حفظ می کند و کاربرد آن برای بیشتر آفات، در زمان مشاهده اولین آفت می باشد.
از کاربرد این حشره کش روی هسته داران به خاطر ایجاد گیاهسوزی و ریزش برگ خودداری گردد.
حداقل فاصله آخرین زمان سم پاشی تا برداشت محصول بسته به شرایط 21-14 روز می باشد.
کاربرد این حشره کش در زمانی که گیاه به سرعت رشد می کند بهترین نتیجه را در پی خواهد داشت.
محلول پاشی یک در هزار برای کلیه آفات مکنده و مگس های خربزه و جالیز موثر است