این سم از گروه فسفره آلی است و اثر ضربه ای سریع دارد و حشره کشی است عصبی که از مهار کننده های آنزیم کولین استراز به شمار میرود .

این حشره کش بسیار موثر در کنترل مگس های جالیز و خربزه می باشد .

از کاربرد این حشره کش روی مگس های میوه هسته دار به خاطر گیاه سوزی و ریزش برگ باید خودداری کرد .

دوره کارنس این سم 14 تا 21 روز است .