قارچ کش و باکتری کش آلی فسفاته سیستمیک دو طرفه

اسپانسر24% اس سی (اسپینوساد)

  1.  حشره کش تماسی گوارشی
  2. تاثیر بر گیرنده های استیل کولین نیکوتینیک
  3.  طیف وسیع حشره کشی: آفات پروانه ای (کرم غوزه، کرم میوه خوار گوجه فرنگی) و تریپس