1. حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی
  2.  از گروه نئونیکوتینوئید
  3. کنترل طیف وسیعی از آفات به ویژه آفات مکنده (شته، مینوز مرکبات، تریپس و...)