1- کنه کش تماسی

2- کنتـرل کنه قــرمز اروپایـی، کنـه تارتـــن دو نــقطــه ای،  کنـه زنگار و کنـــه قرمــز و پسیل پسته