اکسادیازون ازگروه اگزادیازول که توسط ریشه و برگ های گیاه قابل جذب بوده و با حرکت در آوندها به بخش های دیگر گیاه انتقال می یابد . 

میزان توصیه شده برای مصرف را پس از عمل نشاء و قبل از دوبرگی شدن سوروف انجام می دهند .