1-نام تجاری عمومی:
(تری فلوکسی استروبین + تبوکونازول)
نام تجاری قبلی ناتیوو

2- قارچکش سیستمـــیک با اثر حفاظـــتی، مـــعـــالــــج و ریـــشــــه کـــن کنـــنده

3-دارای دو ماده موثره
1- تری فلوکسی استروبین از گروه استروبیلورین ها
2 -تبـوکـــونازول از گروه تـــری آزول ها

4- کنترل طیف وسیعی از بیماریهای قارچی از جمـــله بلاســت و شیت بلایــت برنج، لکه ســـیاه و سفیـــدک پودری ســیب، سفیـــدک پـــودری چـــغنـــدرقند و....

قارچکشی سیستمیک با اثر تماسی
میزان مصرف:
۱۶۰ گرم در هکتار برای بلاست و شیت بلایت برنج
۲۰۰-۳۰۰ گرم در هکتار برای لکه سیاه سیب
۳۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک پودری سیب
۲۰۰ گرم در هکتار برای سفیدک پودری چغندرقند