فن پروپاترین از گروه پایرتروئید ها مصنوعی است ، این سم تحرک انواع کنه ها ( مگس های سفید و لارو پروانه ها) را روی درختان میوه نباتات زراعی ، سبزیجات و گیاهان زینتی کنترل می کند .
این سم با تاثیر روی کانال سدیم ، در جریان انتقال پیام عصبی اختلال ایجاد می کند .