فنیتروتیون از گروه فسفره آلی است که غیر سیستمیک می باشد و عمل آن جلوگیری از تفریخ تخم ها و عقیم کردن ماده های بالغ است .

این سم مهار کننده آنزیم کولین استراز است و برای کنترل شیمیایی سن مادر مناسب است .