1- حاوی لوفنورون 40 درصدو امامکتین بنزوات 5 درصد

2- گرانول قابل پخش در آب

3- جهت کنترل کرم های برگخوار و لاروهای مینوز برگ

-با دو ماده موثره و دو نحوه عمل متفاوت
-لوفــنورون با اثر تماسـی گــــوارشی از گــــروه بنــــزوئیل اوره
-(مـــهــــارکننده بیوســـــنتز کیــتــــین) 
-امامکتین بنزوات از گروه آورمکتین با تاثیر بر سیستم عصبی
-اثـــر طــــولانـــی مــــدت (لـــوفنـــورون)
-اثـــر سریع و قاطع (امامکتین بنــــزوات)
-نـــــفـــــــوذی و سیـــــســــتـــمـــــیــک
-فــــــرمـــولاســـــیـــــون کـــــم خــــــطر
-مــــصــــرف در واحــــد ســــــطـــح کــــم
-کـــنــــتــــرل بیــــد کلــــم، مــــینـــــوز گـــــوجــــه فرنـــــگی،
کـــرم مـــیــــوه سیـــب و گــــلابی، خــــوشــــه خـــوار انـــــگور،
چــــوبـــخــــوار و برگــــــخوار پســـــتــه، ســـــاقه خـــــوار ذرت،
بـــیـــد و کارادرینا چغندر قند، غلافخوار و برگخوار نخود و لوبیا،
کـــرم هـــــای برگـــخوار چغنــــدر قنــــد، کـــرم قــــوزه پنـــــبه

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی
میزان مصرف:
۱۵۰ گرم در هکتار برای حشره بید کلم
۱۵۰ گرم در هکتار برای مینوز توتا گوجه فرنگی
۰.۱ در هزار برای کرم میوه سیب گلابی
۰.۱ در هزار برای خوشه خوار انگور
۰.۱۵ در هزار برای چوبخوار و برگخوار پسته
۲۵۰ گرم در هکتار برای ساقه خوار ذرت
۱۵۰ گرم در هکتار برای بید و کارادرینا سیب زمینی
۱۲۰ گرم در هکتار برای غلافخوار و برگخوار نخود،لوبیا و سویا
۱۳۰ گرم در هکتار برای کرم برگخوار چغندرقند
۱۵۰ گرم در هکتار برای کرم غوزه پنبه