اثر ضربه ای سریع روی لارو، نمف و کنه بالغ دارد. این سم روی کنه های مقاوم در برابر ترکیبات ارگانوفسفره، کارباماتی و پایرتروئیدی موثر است. در ایران علیه کنه قرمز و کنه شرقی مرکبات و کنه های تارعنکبوتی درختان میوه توصیه می شود.