میزان مصرف :
۲.۵ در هزار برای پوسیدگی ریشه و طوقه محصول پسته.
۲ در هزار برای پوسیدگی ریشه و طوقه مرکبات.
احتیاطات لازم :
این ترکیب را نباید با کودهایی که بصورت محلول روی گیاهان پاشیده می شوند مخلوط کرد. این ترکیب روی عامل بادزدگی (سوختگی) گوجه فرنگی و سیب زمینی با عامل قارچی (Phytophtora infestans) اثری ندارد.
گیاهسوزی :
اگر به صورت صحیح مصرف شود ایجاد گیاهسوزی نمیکند و در مورد تمام گیاهان می توان این ترکیب را استفاده کرد.