• علف کش سیستمیک و انتخابی مزارع سبزی و صیفی
  • کنترل علفهای هرز باریک برگ در مزارع گوجه فرنگی و...
  • جذب سریع و پوشش یکنواخت قطرات علف کش روی سطح برگ به دلیل تکنولوژی خاص

فوزیلیدفورته علف کش انتخابی پس رویشی حاوی 150 گرم فلوآزیفوپ-پی-بوتیل می باشد. تکنولوژی به کار گرفته در فوزیلید فورته به نام Isolink نه تنها موجب پوشش یکنواخت قطرات علف کش در سطح برگ علف های هرز شده، بلکه جذب سریع علف کش را همراه دارد. علائم تاثير بسته به شرايط محيطی و گونه علف هرز، پس از یک تا سه هفته بصورت پوسيدگی در گره ها و قسمت های روينده و همچنين به صورت زرد شدن و سپس نکروزه شدن برگهای جوان ظاهر می گردد. اولین علایم مرگ علف شامل زردی در گره ها و نهایتاً بنفش شدن پس از چند روز نمایان می شود.

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.