برای انواع سوسک های حمام، مورچه، ساس و سایر حشرات مزاحم استفاده می شود. گرد پرتو به مقدار کافی در مسیر حرکت حشرات پاشیده می شود. حشرات ضمن عبور و تماس با گرد پرتو سریعا تلف میشوند.