نام تجاری رایج در بازار  رانداپ

معرفی سمعلف­کشی غیر انتخابی و سیستمیک است که جذب آن از طریق شاخ و برگ گیاه بوده و از گروه اسید فسفونیک می­باشد این علفکش از طریق اختلال در سنتز اسیدهای آمینه و فعالیتهای آنزیمی گیاه موجب مرگ آنها می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: >5000 mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول

نام علف هرز

میزان مصرف

درختان میوه

 علفهای هرز یک ساله و دائمی

۱۲-۴  لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و در زمان حداکثر فعالیت علف هرز (گلدهی)

مزارع نیشکر

علفهای هرز یک ساله و دائمی

محلول ۱ تا ۲ درصد بعد از رویش علفهای هرز بصورت لکه­ای

ماندگاری در خاک:  کمتر از ۶۰ روز

توجه:

  • از ریختن این سم روی شاخ و برگ و تنه درختان جوان خودداری شود.

  • اختلاف این سم با فری گیت یا سولفات آمونیم میزان مصرف آن را کاهش می دهد (۵/۰% فری گیت ۲% سولفات آمونیوم)