پوششی برای کلیه سطوح هرس شده و زخم های درختان

چسب باغبانی غفاری، نسل جدیدی از چسب های باغبانی آماده مصرف است که با الیاف مسطح کننده جهت بهبود پوشش سطح چوب تقویت شده است. این محصول موجب محافظت درخت در برابر عوامل بیمارگر و آفات میگردد به علاوه در برابر شرایط نا مساعد دارای قابلیت انعطاف و مقاومت است.