تنظیم کننده رشد گیاهان

طویل شدن سلولهای گیاهی

بهبود برگ دهی

افزایش رشد خوشه انگور