گلایفوزیت علف کشی است که به صورت پس رویشی مصرف و توسط برگ و ساقه سبز گیاهان جذب شده و به وسیله شیره نباتی به اندام های زیر زمینی علف های هرز چند ساله منتقل و آنها را از ریشه نابود می کند در هنگام مصرف گلایفوزیت،کامل بودن رشد برگ ها و سطح زیاد برگ علف، ضروری می باشد.