• علف کش غیر انتخابی، سیستمیک

  • کنترل علفهای هرز یکساله و دائمی در درختان میوه

  • جذب از طریق شاخ و برگ گیاه

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.