هالوکسی فوپ آر متیل امولسیون 10.8%
Haloxy fop R-methyl MAC EC 10/8%

نام شیمیایی : R -2- [ 4-( 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy ) phenoxy ] propionic acid
َAcute oral LD50 for rats 1547 mg/kg
هالوکسی فوپ آر متیل علف کشی انتخابی سیستمیک از گروه آریلوکسی فنوکسی پروپیونات بوده که با مختل نمودن فعالیت آنزیم سازنده اسیدهای چرب باعث اختلال در رشد می گردد . محل اصلی فعالیت این علف کش بافتهای مریستمی می باشد . ظهور علائم تاثیر سم تدریجی بوده و زمان مهارکامل علف هرز بسته به نوع ، سن ، درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا وجنس خاک متفاوت است . این علف کش زمانی بیشترین تاثیر را خواهد داشت که روی علفهای هرز در حال رشد بدون تنش گیاه میزبان مصرف شود

قابلیت اختلاط : این علف کش با سایر نازک برگ کشها همچنین پهن برگ کشهایی که بصورت پس رویشی مصرف می شوند قابلیت اختلاط دارد