آماج حشره کشی تماسی، گوارشی دارای خاصیت دورکنندگی و ضربتی است که روی گروه زیادی از حشرات و آفات بهداشتی مانند سوسکها، کک، مورچه ، ساس، عقرب، زنبور، خرخاکی، موریانه، کنه و هزارپا موثر است.