هالو کسی فوپ آرمتیل ازگروه آریلوفنوکسی پروپیونات می باشد. این علف کش باعث پژمردگی و زردی در برگ ها می شود.