از گروه ایزوتیازولیدین ها با اثر تخم کشی، لاروکشی و نمف کشی، ولی روی کنه های بالغ اثر ندارد. در ایران علیه کنه قرمز و کنه شرقی مرکبات با دز 0.5 تا 0.75 در هزار محلول پاشی میشود. دوره کارنس آن 14 روز می باشد.