آهن از عناصر کم مصرف اما بسیار ضروری برای گیاهان است که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان همچون ساخت کلروفیل و تنظیم فعالیت آنزیم ها دخالت دارد. زردی برگ ها از مهمترین علایم کمبود آهن می باشد. اگرچه آهن به مقدار زیادی در خاک وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک (همچون پی اچ بالا) باعث غیرقابل جذب شدن آن برای ریشه گیاه می گردد. کلات EDDHA یکی از مقاوم ترین کلات ها در برابر شرایط نامساعد خاک است. کود هلیوتریس آهن کلات شده با EDDHA و میزان ارتو-ارتو بالا (4/8)، می تواند تضمین کننده جذب آهن توسط ریشه بوده و نیاز گیاه به این عنصر را در پی اچ های بین 10-4 برطرف کرده و علایم کمبود را نیز رفع نماید. به دلیل درشت بودن ملکول های کلات EDDHA، این محصول از قابلیت محلول پاشی برخوردار نمی باشد.