هگزافلومورون از گروه بنزوئیل اوره می باشد ، این سم از سنتز کیتین جلوگیری می کند و روی حشرات بالغ بی تاثیر است و روی مراحل بالغ حشرات مانند لاروها و پوره های سنین اولیه تاثیر بیشتری دارد . در صورت استفاده مدام از این سم بصورت طعمه مسموم برای کنترل موریانه ، بعد از 8 الی 10 ماه کلنی موریانه از بین می رود .