ایمیداکلوپرید علیه آفات مهم نباتی به ویژه مکنده ها می باشد . این سم روی گیرنده های نیکوتینیک استیل کولین در سیستم عصبی مرکزی حشره اثر می گذارد .دوره کارنس این سم 15 تا 21 روز است.