-قارچکش با طیف اثر وسیع (بیماریهای ناشی ازفوزاریوم،   سوختگی غلاف برنج و...)

-متشکل از یک ترکیب سیستمیک (کاربندازیم) و یک ترکیب تماسی (ایپریدیون)

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.