• افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی
  • کاهش تنش انتقال نشاء که دلیل اصلی کمی ریشه دهی و کاهش جذب کلسیم در ابتدای رشد است.
  • کاهش تنش استفاده از سموم و امکان گیاه سوزی در زمان کاربری
  • افزایش گلدهی و تشکیل میوه و کاهش ریزش گلها
  • افزایش میزان همرسی میوه ها و افزایش همسانی اندازه میوه
  • بهبود رنگ، طعم و شکل میوه ها
  • پیشگیری از بروز کمبود عناصر غذایی در گیاه

ایزابیون حاوی اسید آمینه های آزاد، است.اسید آمینه های آزاد و زنجیره های کوتاه اسید آمینه ای به سرعت از طریق برگ و ریشه جذب شده و در گیاه به حرکت در می آیند. زنجیره های بلند دارای خاصیت سورفکتانتی بوده و باعث افزایش جذب و پخش شدگی سموم و کود هایی که در زمان کاربری با ایزابیون مخلوط می شوند، م یگردند. این زنجیر هها توسط ریشه قابل جذب هستند و برخی از آنها نیز مورد تغذیه باکتریها و قارچهای مفید در ریزوسفر قرار می گیرد.