نام تجاری رایج در بازار باویستین

Carbendazim WP %60

معرفی سمققارچکشی سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی از گروه بنزیمیدازولها که از طریق ریشه و نسوج سبز جذب شده و منتقل می شود.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: >6400 mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

گندم و جو

سیاهک آشکار

۲ در هزار ضدعفونی بذر قبل از کاشت، ۲/۵ در هزار در سطح وسیع برا ی کنترل سیاهک آشکار گندم و جور

چغندر قند

لکه برگی سرکوسپورایی

۲/۵ در هزار

گیاهان زینتی

بیماری غربالی

 ۱۰ گرم سم در متر مربع و سم زدن خاک تا عمق ۱۰ سانتیمتری