1. تقویت اندامهای گیاهی، افزایش کمیت و کیفیت محصول
  2. عصاره جلبک دریایی همراه با ویتامینها، هورمونها، و عناصر مورد نیاز گیاه
  3. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی