مالاتیون از گروه ارگانو فسفره ها با خاصیت تماسی ، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی است .
این حشره کش به صورت عصبی عمل کرده و مهار کننده آنزیم کولین استراز در سیستم عصبی مرکزی حشرات است.