نام تجاری رایج در بازار: دایتان- ام ۴۵

معرفی سم:قارچ­کش تماسی با اثر حفاظتی از گروه دی تیوکارباماتهاست که در متابولیسم سلولی اختلال عمومی ایجاد می­کند.

درجه سمیت:

Acute oral LD50 for rates: > 5000 mg/kg

موارد مصرف:

نام محصول

نام بیماری

میزان مصرف

گندم

سیاهک پنهان

ضد عفونی بذر به نسبت ۲ در هزار

مرکبات

کنه نقره ای

۲ در هزار

بادام

لکه آجری بادام

محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار

نخود و یونجه

برق زدگی

ضد عفونی بذر و محلولپاشی به نسبت۲ در هزار

توتون

سفیدک داخلی

محلولپاشی به نسبت ۱ تا ۲ در هزار

یونجه، نخود

سفیدک داخلی

محلولپاشی به نسبت ۲ در هزار

میخک و سایر گیاهان زینتی

زنگ

۱/۵تا ۲ در هزار همراه با ۰/۵ در هزار مویان

توجه :در ایران مصرف این قارچکش در سبزیجات و صیفی جات ممنوع است.