دستورالعمل مصرف : برگ پاشی
-
۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای سبزیجات در مراحل رشد و باردهی
-
۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای درختان میوه در مرحله تشکیل میوه و باروری
-
۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای کیوی در مرحله تشکیل میوه و باروری
-
۲۵۰-۳۰۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب برای گیاهان تزیینی و گل به صورت همواره
بسته به نیاز گیاه می توان این محصول را هر ۱۰-۱۵ روز یکبار تکرار کرد.