این کود با تامین عناصر ریزمغذی ضروری به متابولیسم گیاه کمک کرده و در نهایت منجر به رشد بهینه آن می شود. میزان مصرف متوسط این کود 1 لیتر در هکتار یا 250 سی سی در 100 لیتر آب می باشد. 

 

عنصر درصد حجمی
آهن EDTA 2.6
روی EDTA 2.6
منگنز EDTA 1.95
بر 0.97
مس EDTA 0.33
مولیبدن 0.03
منیزیم 1.3
گوگرد 1.82