سورفکتانت یونی

شستشوی گیاه و بهبود فتوسنتز

چسبندگی بهتر سموم و کودها  بر سطح  گیاه

افزایش کارایی سموم و کودها

جهت دانلود کاتالوگ اینجا کلیک کنید.