نیترات منیزیم  آکساپول دارای 10/8 درصد نیتروژن و 15/4  درصد منیزیم  قابل جذب برای گیاهان می باشد. منیزیم هسته مرکزی کلروفیل است که نقش مهمی در فعال کردن آنزیم ها، تولید کلروفیل، افزایش شاخ و برگ و سبزینگی گیاه دارد و تأثیر مستقیم بر چرخه‌ی فتوسنتز گذاشته و موجب افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد.  نیتروژن نیز برای رشد رویشی و شروع فاز زایشی گیاه ضروری است. منیزیم درون گیاه متحرک است، بنابر این علائم کمبود آن ابتدا در برگ های پیر مشاهده می شود. کمبود منیزیم موجب می شود سبزینگی برگ ها از بین رفته و در بعضی از نقاط لکه هایی به رنگ زرد در گیاه مشاهده می شود.